Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Rola gospodarstw domowych w odzysku zużytego sprzętu

Rola gospodarstwa domowego w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku (w tym recyklingu) zużytego sprzętu

Głównym celem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r .jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, iż opisany system gospodarowania obejmuje zarówno osoby oraz podmioty wprowadzające na rynek sprzęt, jak również jego użytkowników (m. in. gospodarstwa domowe) i zbierających. To właśnie użytkownicy stanowią centralny punkt tegoż systemu. Ustawa określa obowiązki związane z odpowiedzialnością ekologiczną za produkt, wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia przez użytkownika do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi rejestr firm wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz firm zbierających zużyty sprzęt. SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o. otrzymała w tym rejestrze numer E0003365ZBW. Ustawa ta określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla otaczającego środowiska naturalnego. Wprowadzający sprzęt na rynek zobowiązany jest do umieszczenia na urządzeniu lub w instrukcji obsługi znaku "przekreślonego kosza na śmieci", masy sprzętu oraz informacji dotyczącej zakazu umieszczania zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia można zostawić w siedzibie naszej firmy przy ul. Połczyńskiej 10 w Warszawie oraz w punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje o punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Pl. S. Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa tel. 22 257 91 11 / 22 257 92 70. Na konsumentach, czyli użytkownikach sprzętu gospodarstwa domowego, ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.

Ustawa zabrania pod karą grzywny:

  • umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami
  • przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania.